STATUT STOWARZYSZENIA „ZŁOTE LATA”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : ZŁOTE LATA, zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, dobrowolnie działających na rzecz ogółu społeczeństwa.
 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków i wolontariuszy.
 • 2
 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz niniejszego statutu.
 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30.
 2. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 4. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 • 4
 1. Cele Stowarzyszenia:
 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym osób starszych;
 3. ochrona i promocja zdrowia;
 4. działalność na rzecz społeczności lokalnej m.in. osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej;
 5. organizowanie i koordynowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i turystycznego społeczności lokalnej;
 6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie sportu i zdrowego stylu życia;
 7. działalność charytatywna;
 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. tworzenie warunków ułatwiających integrację i współpracę między społecznościami,  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami życia publicznego;
 10. urządzanie imprez okolicznościowych;
 11. promocja i organizacja wolontariatu;
 12. podnoszenie kwalifikacji pracowników placówek pomocy społecznej i wolontariuszy;
 13. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy.
 • 5
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 2. współpracę z podmiotami życia publicznego m.in. administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, z instytucjami pomocy społecznej;
 3. organizację szkoleń, różnorodnych zajęć, spotkań i imprez kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych, krajoznawczych, sportowych, okolicznościowych;
 4. współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
 5. podejmowanie inicjatyw wspierających twórczość społeczności lokalnej, w tym osób starszych,
 6. świadczenie różnorodnych form pomocy dla społeczności lokalnej
 7. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 6
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
 5. zwyczajnych,
 6. wspierających,
 7. honorowych
 • 7
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską oraz zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.
 • 8
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 2. uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
 3. wybierania i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 5. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 7. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
 8. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 9. opłacać składki członkowskie,
 • 9
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczowa lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, oświadczeniu o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia i na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 • 10
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 • 11
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
 2. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 3. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 4. utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną,
 5. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 6. zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 7. łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 8. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 9. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 10. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 11. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a - c stwierdza Zarząd w formie uchwały.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 • 12
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd Stowarzyszenia,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum zebranie odbywa się w tym samym dniu, po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu zebrania. Zebranie w drugim wyznaczonym terminie jest ważne bez względu na liczbę członków.
 6. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
 7. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku braku quorum zebranie odbywa się w tym samym dniu, po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu zebrania. Zebranie w drugim wyznaczonym terminie jest ważne bez względu na liczbę członków.
 8. Prawo rozstrzygnięcia głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów podczas podejmowania uchwał Walnego Zebrania ma Prezes lub Przewodniczący Zebrania.
 9. Prawo rozstrzygnięcia głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu ma Prezes.
 10. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu następuję w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 11. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za pełniona funkcję.
 • 13
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 3. Raz w roku jako sprawozdawcze,
 4. Co 5 lat jako sprawozdawczo – wyborcze.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 6. Z własnej inicjatywy,
 7. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 9. W Walnym zebraniu udział biorą:
 10. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 11. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 12. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 13. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku, zgodnie z zapisami pkt 5
 14. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
 15. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 16. uchwalanie statutu i zmian statutu,
 17. wybór i odwoływanie Zarządu,
 18. wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
 19. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 20. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 21. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i jego majątku,
 22. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
 23. uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich poboru,
 24. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 25. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 • 14
 1. Do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz powoływany się Zarząd Stowarzyszenia .
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób – w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, a o jego ostatecznej ilości i funkcjach decyduje Walne Zebranie członków na podstawie podjętej uchwały.
 3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
 6. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków i ustania członkostwa,
 11. inne działania nie zastrzeżone do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 12. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 13. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 • 15
 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, której członkowie nie mogą być członkami organu zarządzającego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób– w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, a o jej ostatecznej ilości i funkcjach decyduje Walne Zebranie członków na podstawie podjętej uchwały.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. kontrolowanie działalności Zarządu,
 5. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 6. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 7. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
 8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 • 16
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 3. składek członkowskich,
 4. darowizn, zapisów, spadków i środków otrzymanych od sponsorów,
 5. dochodów z majątku.
 6. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym i w kasie Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 9. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

 • 17
 1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum zebranie odbywa się w tym samym dniu, po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu zebrania. Zebranie w drugim wyznaczonym terminie jest ważne bez względu na liczbę członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą nr 2/2016 w dniu 17 października 2016 r.